برچسب: استخوان ران

استخوان ران / femur/ و شکستگی آن

توسط دانش سلامت کوثر